Ga naar de inhoud

Personen met een complexe multiproblematiek zitten vaak met diverse vragen en noden tijdens hun zoektocht naar werk. Om daarop in te spelen, richt Europa WSE dynamische partnerschappen op met o.a. de VDAB, OCMW’s, lokale overheden en andere dienstverleners.

Vanuit de sterktes en competenties van de cliënt, ondersteunen deze partners hen bij hun inspanningen om volwaardig te participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

In Oostende (regio Middenkust) en Noord-Limburg (Welzijnsregio) stelt Solentra haar unieke expertise in psychische hulpverlening ter beschikking aan het partnerschap. Concreet zal Solentra wekelijks cliënten met een vluchtelingen- of migratieachtergrond coachen.

Solentra wil inzetten op het creëren van (arbeids)kansen voor mensen met een vluchtelingen­achtergrond. We gaan na welke talenten en kennis ze meebrengen en helpen hen zoeken naar mogelijkheden om deze hier toe te passen.

“Solentra wil inzetten op het creëren van (arbeids)kansen voor mensen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond”, zegt klinisch psychologe Demet Acik. “Dit doen we door hun veerkracht aan te spreken en na te gaan welke talenten en kennis ze meebrengen uit hun (arbeids)leven voor de vlucht. Zo kunnen we meezoeken naar mogelijkheden om deze ook hier toe te passen. Indien nodig voorzien we ook (trauma)therapie.”

“In Oostende versterken we het partnerschap vooral via opleidingen over onze expertise in trauma- en cultuursensitief werken”, voegt collega klinisch psychologe Cathy Gorp toe. “Ook werken we samen met onze partner FMDO een laagdrempelig groepsaanbod uit rond stappen zetten richting werk.”

Een vicieuze cirkel

Het is een vicieuze cirkel: migratietrauma bemoeilijkt de integratie van nieuwkomers, met als gevolg dat hun psychische symptomen enkel toenemen.

Onbehandelde psychische problemen kunnen leiden tot een drop-out bij opleidingen, jobverlies en minder productiviteit. Dat leidt dan weer tot werkloosheid, armoede en een slechte integratie. Die gevolgen wegen op hun beurt op het mentaal welzijn van het individu. Zonder behandeling zet deze trend zich vaak verder van generatie op generatie.

Hoe vroeger deze problemen vastgesteld worden, hoe effectiever ze behandeld kunnen worden. Een toegankelijk, laagdrempelig aanbod van traumatherapie is dan ook een hoeksteen van een efficiënt integratiebeleid.

Wie komt in aanmerking voor een coachingtraject bij Solentra?

Volwassenen (18-65 jaar) met een vluchtelingen- of migratieachtergrond komen in aanmerking voor een coachingtraject als ze een wettig verblijfsstatuut hebben én als er sprake is van multiproblematiek (twee of meer problematieken).

De problematieken binnen het project zijn breed gedefinieerd. Dit kan gaan over schulden, geen vaste woonplaats, beperkte werkvaardigheden, fysieke problemen, psychische problemen, generatiearmoede, lage zelfkennis, familiaal geweld, verslaving, detentieverleden, taalbarrière, cultuurkloof, geen kinderopvang, administratieve problemen, schooluitval, beperkte mobiliteit, agressie …

Menu