Ga naar de inhoud

Onbehandeld oorlogstrauma en het niet vinden van een plek in de maatschappij kunnen in sommige gevallen bijdragen tot extreem geweld. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat eerstelijnswerkers zich bewust zijn van de invloed die trauma kan hebben. Als trauma-expert biedt Solentra daarom ondersteuning aan lokale besturen.

Mensen met een vluchtelingenachtergrond kampen meer dan de doorsnee bevolking met trauma’s en andere psychische problemen. Ook zijn ze vaker het slachtoffer van stigmatisering en dehumanisering. Dit alles maakt hen vatbaar voor uitbuiting door extremistische ronselaars of voor individuele radicalisering.

“Al jaren is er onvoldoende gepaste zorg voor bepaalde jongeren met een migratieachtergrond”, zegt Michelle Warriner, senior klinisch psychologe bij Solentra. “Als het ontwortelende migratieproject omwille van diverse redenen niet slaagt, raken ze steeds meer onthecht van onze maatschappij. Zo vormen ze een gemakkelijke prooi voor de lokroep van extremisme.”

Als het ontwortelende migratieproject omwille van diverse redenen niet slaagt, raken sommige jongeren steeds meer onthecht van onze maatschappij. Zo vormen ze een gemakkelijke prooi voor de lokroep van extremisme.


Heel wat eerstelijnsactoren zijn onvoldoende op de hoogte van de rol die geestelijke gezondheidsproblemen kunnen spelen bij gewelddadige radicalisering en extremisme. Ook kennis over transculturele en migratiepsychologie ontbreekt vaak wanneer het gaat om personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Dit staat een effectieve aanpak in de weg en zorgt voor handelingsverlegenheid, waarbij eerstelijnsactoren niet ingrijpen uit schrik om fout te reageren.


Inzicht in de kwetsbaarheden van deze populatie kan de preventie en bestrijding van radicalisering en gewelddadig extremisme verbeteren. Daarom stelt Solentra haar kennis van transculturele en migratiepsychologie ter beschikking van lokale besturen.

“Hun uitingen van trauma worden vaak misbegrepen. Daar willen we lokale besturen dan ook meer inzicht in verschaffen”, aldus Geert Serneels, directeur van Solentra.

Sensibilisering en beleidsondersteuning

Daarom zet Solentra in op sensibilisering. We delen onze expertise met lokale besturen en leren eerstelijnsactoren hoe ze signalen kunnen herkennen. Zo kunnen ze gepast interveniëren en beter inschatten wanneer een psycholoog of psychiater moet worden ingeschakeld.

Voor deze sensibilisering werkt Solentra op drie niveaus:

  • deskundigheidsbevordering via onze helpdesk en via intervisies, supervisies en community-based consultaties. Ook organiseren we een intensief individueel coachingtraject voor 15 lokale besturen. Zo spelen we in op de concrete noden in het veld.
  • opleiding en training (online en op locatie)
  • een praktijkgericht digitaal coachingtraject dat we samen met de lokale besturen vormgeven om de verworven expertise te verduurzamen.

Daarnaast doet Solentra aan beleidsondersteuning door binnen overlegorganen onze expertise in te brengen. Zo waken we erover dat de rol van geestelijke gezondheid meegenomen wordt in een multidisciplinaire aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme.

Binnen dit project maakt Solentra deel uit van een expertenpool van vijf organisaties die zich inzetten voor de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme.

Menu